งาน System Analyst

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน System Analyst

วิเคราะห์และศึกษาปัญหาความต้องการขององค์กร/ลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับระบบไอทีคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบดังกล่าว รวมไปถึงการตรวจสอบ และตรวจวัดคุณภาพของระบบไอทีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • Basic Hardware, Software and Programming
  • Design and Development Principles
  • Design Patterns
  • Project Management
  • Software Architecture Styles
  • Enterprise Architecture
  • System Framework
  • Product Performance Measurement
  • Testing
  • Organizational Acumen

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้