งาน Data Engineer

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน Data Engineer

พัฒนาโครงสร้างและดูแลเทคโนโลยีและระบบที่ใช้สำหรับบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งรวมถึงการรวบรวม แก้ไขดัดแปลง จัดเก็บ และส่งออกข้อมูลโดยเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าใช้งานแหล่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • Python Programming
  • Database
  • SQL
  • Data Pipeline
  • Data Warehouse
  • Data Lake
  • Infrastructure as Code
  • Cloud Computing
  • CI/CD
  • Data Security and Privacy

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้