งาน Data Scientist

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน Data Scientist

วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหาแนวโน้ม รูปแบบ/แบบแผน ของข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจเชิงลึก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อในการตอบคำถามที่ซับซ้อน หรือประกอบการตัดสินใจและดำเนินธุรกิจ ผ่านการนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เข้าใจง่าย
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • Math Fundamentals
  • Statistics
  • Python Programming
  • R Programming
  • SQL
  • Data Wrangling
  • Data Visualization
  • Machine Learning
  • Deep Learning
  • Big Data

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้