งาน Support Help Desk

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน Support Help Desk

ดูแลรับผิดชอบ การจัดการ แก้ไข ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Software และ Hardware พื้นฐานที่ให้บริการแก่พนักงานในองค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • Computer Networking
  • Operating System
  • System Administration and IT Infrastructure Services
  • IT Security

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้