งาน Business Analyst (BA)

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน Business Analyst (BA)

วิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรและการดำเนินธุรกิจ ทั้งข้อมูลจริงและข้อมูลตามสมมุติฐาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปแก้ไขหรือปรับปรุงธุรกิจให้สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย ผ่านการประสานงานทั้งในและนอกองค์กร
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • Business Acumen
  • Word Processing and Office Tools
  • Data Analytics and Presentation
  • Meeting Facilliation

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้