งาน Database Administration

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน Database Administration

ดูแลและจัดการระบบฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน เพื่อให้ผู้ใช้หรือระบบที่เชื่อมต่อสามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงความปลอดภัยทางด้าน IT
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • Database
  • SQL
  • Disaster Recovery and Backup Procedures
  • Reporting tools

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้