งาน Network Administrator

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน Network Administrator

ดูแล บริหาร และรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ซึ่งรวมถึง การติดตั้งระบบเครือข่าย การควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การป้องกันการบุกรุกเครือข่าย และตรวจสอบดูแลระบบเครือข่ายเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบไว้ให้มากที่สุด
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • Computer Networking
  • Network Configuration
  • Wireless Networks
  • Server Infrastructure
  • Server Management

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้