งาน Software Engineer

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน Software Engineer

ออกแบบ พัฒนา และดูแลรักษา ระบบซอฟต์แวร์ ผ่านการดำเนินกิจกรรมใน Software Development Life Cycle โดยเริ่มต้นตั้งแต่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้ แล้วจึงร่วมทำการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบให้ผู้ใช้ หลังจากนั้นจะดำเนินการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงและแก้ไขระบบเพื่อให้สามารถให้บริการได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
 • Project Management
 • Design and Development Principles
 • Programming Paradigms
 • Software Architecture Styles
 • Design Patterns
 • Data Structures and Algorithms
 • Programming Languages
 • Testing
 • Version Control Systems
 • Build Tools
 • Database
 • Authentication
 • Web Security
 • Search Engines
 • Caching
 • Message Broakers
 • API
 • Service Models
 • Containerization
 • Cloud Computing

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้