งาน IT Project Manager

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน IT Project Manager

บริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถส่งมอบผลงานได้ตามคุณภาพ ภายใต้ระยะเวลาและทรัพยากรที่กำหนด โดยผู้จัดการโครงการจะเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวความต้องการและข้อกำหนดของฝ่ายต่างๆ แล้วทำให้แต่ละฝ่ายมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยมีเป้าหมายให้โครงการสามารถดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • Business Acumen
  • Project Portfolio Management
  • Performance Measurement and Tracking

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้