งาน IT Security

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน IT Security

วิเคราะห์ ตรวจสอบ และปรับปรุง ระบบความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT ขององค์กร เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบ IT ขององค์กร จากการโจมตีหรือภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • HTML
  • JavaScript
  • Content Management Systems
  • Backup Procedures
  • Basic knowledge of Systems, Servers, Security
  • Google Analytics
  • Google Trends
  • Google Adword
  • Google PageSpeed Insights

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้